poradíme, vysvětlíme, dovezeme, postavíme ...

 
 
 

Obchodní podmínky od 1.9.2013

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej v internetovém obchodě www.olsakchatky.cz , www.krasadreva.eu , www.krasazedreva.cz a www.drevenakrasa.cz 
(dále jen "podmínky")

 

1.Úvodní ustanovení

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní firma - Vítězslav Olšák - Zahradní chatky, se sídlem ve Vsetíně, Horní Jasenka 19, 755 01, IČO: 66731283, DIČ: CZ 5804070998, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná do obchodního rejstříku. Prodávající je plátcem DPH. (dále jen prodávající)

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

 

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.


Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí přímý spotřebitel tj. objednatel zboží dle nabídkového internetového obchodu umístěného na internetové adresewww.olsakchatky.cz , www.krasadreva.eu , www.krasazedreva.cz a www.drevenakrasa.cz 
(dále jen kupující). Je to osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen "kupující nikoli spotřebitel"), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Prodávající je provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.olsakchatky.cz , www.krasadreva.eu , www.krasazedreva.cz a www.drevenakrasa.cz 
(dále jen internetový obchod) zřízeného za účelem dodávání spotřebního zboží přímým spotřebitelům (dále jen kupujícím) na základě jejich elektronicky učiněné objednávky převzaté a potvrzené prostřednictvím internetového obchodu stranou prodávajícího.


Internetový obchod obsahuje nabídku výrobků ze dřeva (dále jen zboží) s vyobrazením jednotlivých položek zboží a s označením každé položky zboží použitím katalogového čísla, detailního popisu zboží a uvedením rozměrů zboží.


Zboží vystavené v internetovém obchodě je částečně skladem. Prodávající aktualizuje katalog svého zboží vždy min. 1x denně. Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí, ve kterém byly automatickým systémem prodávajícímu doručeny.

Prodávající vyvinul maximální možné úsilí k tomu, aby barevné podání obrázků nabízeného zboží odpovídalo reálné podobě zboží. V ojedinělých případech, obvykle způsobených nepřesným nastavením monitoru nebo tiskárny kupujícího, nemusí barvy na obrázku přesně souhlasit s barvami skutečného zboží. V takovém případě má kupující právo objednané zboží do 14 dnů po doručení vrátit prodávajícímu dle čl. 9 těchto podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pouze pro objednávání z tohoto internetového obchodu a kupující je povinen se před nákupem s nimi seznámit.

 

3. Objednávka kupujícího

Objednávka zaslaná elektronickou formou prostřednictvím objednávacího systému www.olsakchatky.cz , www.krasadreva.eu , www.krasazedreva.cz a www.drevenakrasa.cz kupujícím musí obsahovat tyto minimální údaje: Jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefon, katalogové číslo, katalogová cena (dále jen "cena") a počet kusů objednávaného zboží.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu  www.olsakchatky.cz , www.krasadreva.eu , www.krasazedreva.cz a www.drevenakrasa.cz  jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím - spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Prodejní cena zboží uvedená v objednávce se stává závaznou okamžikem odeslání objednávky kupujícím.

Pokud se e-mail potvrzující objednávku kupujícího vrátí zpět na internetový obchod prodávajícího jako nedoručený nebo nedoručitelný (např. kvůli chybně zadané e-mailové adrese kupujícím, změně nebo zrušení e-mailové adresy kupujícího nebo kvůli dočasným problémům, které vzniknou u poskytovatele internetových služeb) bude se prodávající pokoušet opakovaně zastihnout kupujícího telefonicky na čísle uvedeném v objednávce. V případě, že se nepodaří kontaktovat kupujícího e-mailem ani telefonicky, nebude objednávka kupujícího expedována, z důvodu pochybnosti objednávky nebo existence objednávajícího subjektu.

Zasláním objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje souhlas se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek, neboť systém internetového obchodu prodávajícího neumožňuje kupujícímu odeslání objednávky bez předchozího potvrzení těchto obchodních podmínek.

 

4. Cena, platební podmínky a způsob platby

Veškeré ceny uvedené prodávajícím v katalogu zboží, webové prezentaci a těchto VOP jsou smluvní a konečné ceny včetně DPH, příp. dalších poplatků, které je spotřebitel povinen za zboží zaplatit. V případě, že je u jednotlivého zboží uvedena poznámka o „slevě", nebo „zboží v akci" je uvedená cena již po této slevě, tedy konečná.

Prodávající si vyhrazuje právo jakékoliv akční slevy a marketingové akce kdykoliv a s okamžitou platností ukončit.  Akční ceny jsou platné po dobu předem časově určenou, nebo do vyprodání zásob. Slevy na zboží objednané po ukončení akce nejsou akceptovatelné.

Kupující se zavazuje uhradit objednané a dodané zboží způsobem, který si zvolil z aktuální nabídky v průběhu objednávky. Jde zejména o tyto druhy plateb:

a)       V hotovosti – dobírkou. Zboží zaplatíte při převzetí zásilky přepravní službě (PPL, Česká pošta apod.)

b)       Převodem na účet prodávajícího. Při platbě bankovním převodem vyčkejte na potvrzovací email, ve kterém naleznete informace k platbě. Fyzické dodání objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet. Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo objednávky, číslo účtu je 6789030297/0100.

c)       Platební kartou prostřednictvím platební brány PayU

d)       Ostatní platební možností nabízené společností PayU, které jsou implementovány v e-shopu olsakchatky.cz

Dodání zboží na fakturu se splatností a úhradou po termínu doručení zboží je vyloučeno. V případě, že je dle čl.7 účtováno i poštovné, zavazuje se kupující uhradit celkovou cenu zboží včetně poštovného.

 

5. Dodací lhůta a předání zboží prodávajícím

Prodávající prodává, jak je již výše uvedeno, své zboží kupujícímu na objednávku za cenu uvedenou na stránkách internetového obchodu a zavazuje se dodat objednané zboží, je-li skladem, zasláním prostřednictvím přepravní společností na dobírku na adresu uvedenou kupujícím v objednávce a to neprodleně po obdržení objednávky, nejpozději však do jednoho týdne. Nebude-li prodávajícím zboží předáno k doručení přepravní společnosti nejpozději ve lhůtě do jednoho týdne od obdržení objednávky kupujícího, má kupující právo odstoupit od objednávky, odmítnout převzetí objednaného zboží a toto zboží vrátit zpět na náklady prodávajícího.

Obecná dodací lhůta je 2-4 pracovní dny.

V případě, že kupující uhradí objednané zboží předem na účet prodávajícího, prodávající se zavazuje předat zboží, které je skladem k doručení přepravní společnosti do 4 pracovních dnů od obdržení platby na účet.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení nebo změnou její ceny.

 

6. Poštovné, dobírkové a balné

Prodávající se zavazuje zboží kupujícímu dodat prostřednictvím zásilkové služby, nebo vlastní dopravou v souladu s potvrzenou objednávkou. Cena zboží nezahrnuje poštovné, dobírkové a balné. Při jednotlivé objednávce kupujícího na drobného zboží mimo staveb, zboží na částku 30.000,- Kč a více na jakoukoliv adresu v České republice, nebude kupujícímu poštovné účtováno a tyto náklady uhradí prodávající ke své tíži. Za každou jednotlivou zásilku do hodnoty zboží 29.999,- Kč (včetně) bude prodávající účtovat kupujícímu cenu poštovného ve výši za předem uhrazenou zásilku a za dobírku. V případě objednávky na slovenskou adresu bude prodávající účtovat kupujícímu rovněž poštovné a doběrečné a za každou zásilku paušální poštovní náklady ve výši 200,- Kč za jdenotl.balenou zásilku.

Umožnujeme a doporučujeme Vám přímý prodej na našem výstavní a prodejním centru ve Valašské Meziříčí, Rožnovská  25 a využití levné dopravy naší firmou u větších a objemných zásilek vč.staveb. U drobných a staveb střední velikosti je cena dopravy a vzdálenost dopravy zdarma uvedena ve stand.ceníku, případně dle vzájmené dohody smluvních stran.

 

7. Převzetí zboží kupujícím

Kupující je povinen objednané zboží spolu s dodacím listem a daňovými doklady zaslané na jeho poštovní adresu na dobírku bez zbytečného odkladu převzít a v případě dobírkové zásilky je povinen zaplatit na dobírce uvedenou částku.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího  okamžikem zaplacení kupní ceny nebo převzetím zboží kupujícím.

 

8. Vrácení zboží kupujícím - odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn zásilku s objednaným zbožím odmítnout, pokud byla tato odevzdána k přepravě až po uplynutí lhůty předání zásilky přepravní společnosti dle čl. 5 těchto podmínek. Zároveň je kupující oprávněn odmítnout převzít zásilku, není-li doručena dle pravidel přepravní společnosti, např. rozlepená nebo poškozená zásilková krabice, promočená zásilka apod. (viz. PPL, Česká pošta apod.)


Kupující může využít svého zákonného práva dle § 53 odst. 7. obč. zákoníku a do 14ti dnů od převzetí zásilky od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Písemné dstoupení od smlouvy je nutné prodávajícímu zaslat doporučeně na adresu sídla firmy. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku. Účastníci jsou povinni vrátit si plnění z takto zrušené kupní smlouvy. Kupující vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, přičemž náklady na přepravu zásilky od kupujícího zpět k prodávajícímu hradí kupující, není-li písemně dohodnuto jinak. Kupujícímu se doporučuje zásilku pojistit. Zboží se vrací včetně příslušenství, které bylo dodáno společně se zbožím.

Prodávající doporučuje kupujícímu, aby o odstoupení od smlouvy informoval prodávajícího e-mailem na adrese info@olsakchatky.cz   Není-li dohodnuto jinak, kupující je povinen zaslat odstoupení od smlouvy písemně na adresu prodávajícího. V písemném odstoupení od smlouvy uvede kupující číslo bankovního účtu a poštovní adresu pro zpětné zaslání kupní ceny prodávajícím.

Prodávající je povinen po obdržení poštovní zásilky obsahující nepoškozené zboží, nejpozději ve lhůtě do 30.dnů od odstoupení, vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží, včetně nákladů na balné a poštovné, které kupující zaplatil spolu s kupní cenou zboží prodávajícímu, a to buď na účet uvedený v písemném odstoupení od smlouvy nebo poštovní poukázkou na adresu kupujícího. Náklady na poštovné za odeslání zboží zpátky k prodávajícímu hradí kupující. V případě, že kupující vrátí prodávajícímu pouze některou z více položek zboží, které byly v jedné zásilce a kupující uhradil spolu s kupní cenou zboží i náklady na balné a poštovné, vrátí prodávající kupujícímu pouze poměrnou část poštovného a balného odpovídající podílu ceny vráceného zboží a celkové ceny zásilky. Pokud prodávající zjistí po vrácení zboží, že zboží bylo kupujícím nějakým způsobem poškozeno, vrátí se kupujícímu kupní cena ponížená o částku, která představuje poškození zboží ze strany kupujícího.V případě, že kupující odmítne zaslanou zásilku zboží převzít a tato bude vrácena prostřednictvím pošty nebo přepravní společností zpět prodávajícímu, dohodly se smluvní strany na odstoupení od kupní smlouvy.

Prodávající je oprávněn odmítnout zaslat nově objednané zboží kupujícímu v případě, že tento kupující již v minulosti odmítl převzít zásilku, která byla doručena v souladu s těmito podmínkami a v souladu s podmínkami přepravní společnosti. V případě, že mezi kupujícím a prodávajícím existuje jakýkoliv nevyřešený obchodní vztah (reklamační řízení, čekání do doručení vráceného zboží kupujícím apod.) je prodávající oprávněn pozdržet dodání zboží nad rámce lhůty uvedené v čl. 5.

 

9. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

10. Záruční doba

U námi postavených staveb je záruční doba 60 měsíců Na ostatní zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců.  Záruka se nevztahuje na následující případy:

·         zboží nebylo řádně ihned ošetřeno a ochráněno proti působení klimatických podmínek 

.         zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením

·         zboží bylo poškozeno přírodními živly,

·         zboží bylo poškozeno běžným opotřebením.

 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

 

11. Vady, reklamace a záruky

Při používání zboží je kupující povinen dodržovat pečlivě obecně známe instrukce o údržbě zboží, případně doporučení uvedené výrobcem, aby si zboží zachovalo kvalitu a dlouhodobou životnost, a užívat je obvyklým způsobem k účelu, k jakému je určeno. Nedodržení těchto ustanovení může mít za následek odmítnutí odpovědnosti za vady zboží prodávajícím.

Prodávající odpovídá za skryté vady zboží dodané dle těchto podmínek, které se na něm vyskytnou kdykoliv po převzetí zboží, avšak v záruční době. Zjevné vady a poškození musí být kupujícím reklamovány bez zbytečného odkladu po doručení zboží. V případě jakékoliv reklamace nebo zjištěné vady doporučuje prodávající kupujícímu aby pokud možno co nejdříve kontaktoval prodávajícího e-mailem na info@olsakchatky.cz s popisem vady, fotodokumentací,apod.

Kupující zašle prodávajícímu zboží nejlépe v pojištěném balíku poštou včetně původního nebo kopie prodejního dokladu (faktury), dopisu s udáním data projevení se vady a popisem případné vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

Prodávající i kupující je povinen si zásilku s reklamovaným, resp. opraveným zbožím řádně zpět převzít. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani smluvní prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Dle charakteru vady a dodavatelských možností prodávající vyřeší reklamaci jednou ze tří možností:

·         Opravou zboží

·         Výměnou zboží za bezvadné

·         Vrácením kupní ceny zboží

Dodací adresa vráceného zboží  pro uplatnění reklamace je: Olšák chatky - Výstavní a prodejní centrum, Rožnovská 25, Valašské Meziříčí   757 01

Jedná-li se o vadu odstranitelnou, zajistí prodávající opravu řádně a včas a opravené zboží bude ve lhůtě 30-ti dnů bezplatně zasláno zpět kupujícímu.

Ukáže-li se v záruční době, že jde o vadu neodstranitelnou a tato vada brání v užívání věci jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu vadného zboží za bezvadné nové. Výměna zboží s neodstranitelnou vadou za nové zboží v tomto případě podléhá specifiku zboží uvedeného v úvodních ustanovení těchto podmínek. To znamená, že nemůže-li kupujícímu nabídnout výměnu za naprosto identické zboží, je kupující oprávněn vybrat si z katalogu zboží jinou položku s tím, že k cenovému rozdílu položek reklamovaného zboží a nově vybraného zboží bude přihlédnuto.

Jedná-li se o vadu neodstranitelnou a prodávající není schopen zajistit výměnu zboží za identické nové zboží a kupující nemá zájem o výběr jiného zboží z katalogu, má prodávající nárok v rámci reklamačního řízení a lhůty na vrácení zaplacené kupní ceny.

Dojde-li k výměně vadného zboží za zboží nové, začne přirozeně běžet záruční doba od převzetí nového zboží znovu ve stejném rozsahu a délce od začátku.

 

12. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující svým svobodným rozhodnutím (odeslání objednávky) dává najevo, že si je vědom všech uvedených skutečností a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek. Číslo registrace provozovatele u Úřadu pro ochranu osobních údajů je 48796. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Prodávající se zavazuje všem kupujícím, že osobní údaje jimi uvedené v objednávce nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

V souvislosti s obchodní činností a vyřizování objednávek uchovává prodávající tyto údaje kupujícího: název firmy nebo jméno kupujícího, e-mail, telefon, adresa fakturační, dodací a předmět obchodní transakce. Prodávající uchovává pouze údaje nezbytné pro komunikaci s kupujícím, pro dodání zboží a pro potřeby účetní evidence transakcí. Prodávající získává tyto údaje se souhlasem kupujícího při objednání a to dočasně nebo trvale při registraci kupujícího. Kupující má možnost editovat či mazat údaje po přihlášení do administrace (v případě registrovaného uživatele) nebo svůj požadavek může poslat e-mailem na adresu: info@olsakchatky.cz

 

13. Obchodní sdělení

Prodávající se zavazuje, že se ve věci poskytování služeb informační společnosti a šíření obchodních sdělení bude řídit ustanoveními zákona č. 480/2004Sb. Kupující dává souhlas prodávajícímu, aby mu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zasílal důležitá obchodní sdělení. Obchodní sdělení zaslané kupujícímu se mohou týkat pouze předmětu činnosti prodávajícího prezentovaného na svých webových stránkách.

Kupující má možnost kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení e-mailem na adresu info@olsakchatky.cz . Prodávající v takovém případě neprodleně zabrání dalšímu zasílání obchodních sdělení na e-mailovou adresu kupujícího. Zasláním každé nové objednávky však kupující dává prodávajícímu opětovný souhlas k zasílání obchodního sdělení e-mailem.

 

14. Závěrečné ustanovení

Žádné informace, loga, fotografie ani dokumenty z internetových stránek provozovaných prodávajícím ( www.olsakchatky.cz , www.krasadreva.eu , www.krasazedreva.cz awww.drevenakrasa.cz ) nesmí být kopírovány bez výslovného souhlasu provozovatele. V žádném dokumentu nelze bez písemného souhlasu provádět žádné úpravy a změny. Žádné dokumenty nesmí být bez písemného souhlasu umístěny na jiných internetových stránkách.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. září 2013. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.